A nagy és különleges cégek könyvelője

Hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

A VÉT Számviteli és Közgazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 1153 Budapest, Bethlen Gábor u. 21/a. fszt. 4.; cégjegyzékszám: 01-09-872766; e-mail cím: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges.; telefonszám: +36 1 270 0212; „VÉT Kft.”) 2018. május 25. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön e-mail címét, amelyeket Ön a http://www.vetkonyvelo.hu  honlapon a hírlevélre történő feliratkozás során adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

  A hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail cím kezelésére a VÉT Számviteli és Közgazdasági Tanácsadó Kft. (székhely: 1153 Budapest, Bethlen Gábor u. 21/a. fszt. 4.; cégjegyzékszám: 01-09-872766) jogosult.

  A VÉT Kft.-nél az Ön által megadott e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és az adatvédelmi feladatok ellátásáért felelős munkatárs. A VÉT Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.
 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

  A VÉT Kft. a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címet hírlevél küldése céljából kezeli. A kapcsolatfelvételi- és ajánlatkérési űrlapokon történő feliratkozás során megadott e-mail címet a felhasználó által konkrétan kért információk megküldése céljából kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a hírlevélre történő feliratkozáskor ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően a „Feliratkozom a hírlevélre és elfogadom a hírlevélküldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a kapcsolatfelvételi- és ajánlatkérési űrlapon ad meg azzal, hogy az e-mail címének megadását követően az „Elküldöm, illetve a Kérem az ajánlatot és elfogadom a vonatkozó adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli.

  A hírlevélre történő feliratkozás során, illetve a kapcsolatfelvételi- és ajánlatkérési űrlapokon megadott e-mail cím szolgáltatása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, továbbá nem köteles az e-mail címét megadni. A kapcsolatfelvételi- és ajánlatkérési űrlapokon megadott e-mail címeket hírlevélküldésre nem használjuk, külön is kezeljük.

  Amennyiben Ön nem kíván további hírlevelet kapni a VÉT Kft.-től, akkor jogosult a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonni a hírlevél feliratkozás gomb mellett található „Leiratkozás” gombra kattintással. Amennyiben Ön a VÉT Kft. hírleveléről leiratkozik, akkor a VÉT Kft. a jövőben nem küld az Ön részére hírlevelet.

  Azon hírlevelek esetében, amelyeket a VÉT Kft. az Ön hírlevélre történt feliratkozása és a leiratkozása között küldött az Ön részére az Ön hozzájárulása alapján, a VÉT Kft. jogszerűen járt el.

 1. Személyes adatok címzettjei

  A hírlevélre történő feliratkozás céljából megadott e-mail címét
 • a VÉT Kft. számítógépes rendszerét karban tartó szolgáltató: a SZALA-COMP Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (székhely: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor u. 6/B. 5. em. 51; cégjegyzékszám: 01-06-721488);
 • a VÉT Kft. honlapjának karbantartási feladatait ellátó Új Arculat Vizuális Műhely Szolgáltató Kft. (székhely: 2030 Érd, Iglice u. 10. fszt. 1; cégjegyzékszám: 13-09-112526; adószám: 13930938-2-13);
 • a VÉT Kft. honlapjának tárhelyszolgáltatási feladatait ellátó V23NET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26. II/5; cégjegyzékszám: 01-09-563212; adószám: 12188224-2-43); és
 • a VÉT KFT online hírlevél-küldő rendszert üzemeltető társaság maga a vállalkozás.

  képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

  A hírlevélküldés céljából megadott e-mail címét a VÉT Kft. további személy részére nem továbbítja.

 1. Az adatkezelés időtartama

  A VÉT Kft. az Ön által megadott e-mail címet a hírlevélre történő feliratkozás időpontjától a leiratkozás időpontjáig kezeli.

  A VÉT Kft. az Ön által megadott személyes adatokat a hírlevélről történő leiratkozás esetén a leiratkozás gombra történő kattintáskor automatikusan törli.

  A VÉT Kft. az Ön által kapcsolatfelvételi- és ajánlatkérési űrlapokon megadott e-mail címeket és személyes adatokat a folyamat lezárásának időpontjáig kezeli, az ügy lezárásával az e-mail címeket és személyes adatokat törli.

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

  • A VÉT Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a VÉT Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.
  • A VÉT Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a hírlevélről leiratkozhat és a személyes adatait a VÉT Kft. a hírlevélküldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.


 2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

  • Hozzáféréshez való jog

   Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a VÉT KFt.-től arra vonatkozóan, hogy a VÉT Kft. kezeli-e a személyes adatait.

   Ha a VÉT Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

   A VÉT Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.
 • Helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult a VÉT Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

  A VÉT Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a VÉT Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a VÉT Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik, (iv) a személyes adatait jogellenesen kezelték, (v) a VÉT Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy (vi) a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

  A VÉT Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, a VÉT Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a VÉT Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

  Ha a VÉT Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön kérheti a VÉT Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a VÉT Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

  Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a VÉT Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

  A VÉT Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések

  • Ha úgy gondolja, hogy a VÉT Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges..

  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

   Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
   Levelezési cím:                         1530 Budapest, Pf.: 5.
   Cím:                                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
   Telefon:                                       +36 (1) 391-1400
   Fax:                                              +36 (1) 391-1410
   E-mail cím:                                Ez az email cím védett a spam robotoktól. A megtekintéséhez JavaScript szükséges..
    

Feliratkozás a hírlevélre

I agree with the Használati feltételek

Amit Önnek kínálunk

 • Könyvelés
 • Bérszámfejtés
 • Adótanácsadás
 • Adótervezés, induló cégeknek is
 • Cégátvilágítás
 • Cégátszervezés
 • Üzletviteli tanácsadás

 • Könyvelő
 • Könyvelőiroda
 • Adótanácsadó
 • Adószakéertő

Kedves Látogató!
Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk.
A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.